Omzet- en winstcorrecties

Omzet- en winstcorrecties

17 augustus 2017

Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp van een dergelijk stuk software in een geautomatiseerde kassa is het mogelijk om transacties, die via de kassa verlopen, geheel of ...

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

17 augustus 2017

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij het gerechtshof open. Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van de uitspraak van de kantonrechter. Wordt ...

Aansprakelijkheid werkgever

Aansprakelijkheid werkgever

17 augustus 2017

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk oploopt. Er geldt een uitzondering op de hoofdregel als de werkgever kan aantonen dat hij voldoende ...

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

10 augustus 2017

In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van Financiën het voornemen geuit om het opleggen van vergrijpboeten aan juridische beroepsbeoefenaren, die betrokken zijn bij ...

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

10 augustus 2017

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de belastingheffing over de meeropbrengst boven de boekwaarde uitstellen door het vormen van een herinvesteringsreserve. Een ondernemer die een ...

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

10 augustus 2017

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens disfunctioneren. In de terminologie van de wet gaat het dan om ongeschiktheid van de werknemer om de bedongen arbeid te verrichten ...

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

3 augustus 2017

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, heeft geoordeeld dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zijn bevallen, recht hebben op een zwangerschaps- en ...

Toepassing reisaftrek

Toepassing reisaftrek

3 augustus 2017

Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar vervoer aflegt. De met openbaar vervoer afgelegde afstand enkele reis tussen woning en plaats van werkzaamheden moet meer dan 10 kilometer ...

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

3 augustus 2017

Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan is een transitievergoeding toe te kennen? Volgens een werknemer mag dat niet. In hoger beroep voerde de werknemer aan dat de wet de ...

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

27 juli 2017

De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018 zijn bekendgemaakt. De maximum uurprijs voor dagopvang in 2018 bedraagt € 7,45. Voor buitenschoolse opvang gaat de maximum uurprijs naar € ...

Gastouder kan ondernemer zijn

Gastouder kan ondernemer zijn

26 juli 2017

Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of sprake is van een onderneming hangt af van de duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden, de grootte van de brutobaten, de ...

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

26 juli 2017

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypotheekleningen en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning vast. De regeling wordt op een aantal ...

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

26 juli 2017

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen belastingontduiking. De maatregelen zijn gericht op constructies die niet illegaal zijn maar maatschappelijk gezien wel ongewenst. Het ...

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

20 juli 2017

Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een ruimere uitleg gegeven aan het begrip geneesmiddel dan de wetgever voor ogen stond. Volgens dat arrest kwalificeren zonnebrandmiddelen ...

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

20 juli 2017

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken, worden aangemerkt als onroerende zaak. ...

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

20 juli 2017

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen. De Wtl is in 2015 in het Staatsblad geplaatst. De inwerkingtreding ...

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

20 juli 2017

De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan, ertoe te bewegen alsnog een juiste aangifte te doen. De inkeerregeling houdt in dat bij navordering van belasting geen boete wordt ...

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

13 juli 2017

Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben per persoon recht op een AOW-uitkering van 50% van het wettelijk minimumloon, omdat zij bepaalde kosten ...

Innovatiebox goedgekeurd

Innovatiebox goedgekeurd

13 juli 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende de innovatiebox. De Europese Gedragscodegroep onderzoekt belastingmaatregelen, die mogelijk schadelijke belastingconcurrentie inhouden ...

Geen verlenging restschuldregeling

Geen verlenging restschuldregeling

13 juli 2017

In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger was dan de waarde van de woning op dat moment. Eind 2016 was dit afgenomen tot bijna 18%. De verwachting is dat dit percentage zal ...

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

6 juli 2017

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een naheffingsaanslag en een boete die zijn opgelegd aan een inmiddels ontbonden vennootschap onder firma (vof). De A-G is in de eerste ...