Uitleg regeling belastingrente

Uitleg regeling belastingrente

22 juni 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem van vergoeden en in rekening brengen van belastingrente wordt minder rente vergoed door de Belastingdienst dan in rekening wordt ...

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

22 juni 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord. De staatssecretaris bevestigt dat het mogelijk is dat iemand per saldo inkomstenbelasting moet betalen over de eigen woning door de ...

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

22 juni 2017

De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het partnerschap. Bloedverwanten in de rechte lijn worden niet als partners aangemerkt, tenzij de bloedverwant in de eerste graad een ...

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Omvang loondoorbetalingsverplichting

22 juni 2017

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever ...

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

22 juni 2017

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende onderdelen aangepast: De positie van de preventiemedewerker is versterkt. De adviserende rol van de bedrijfsarts is ...

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

15 juni 2017

De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de omzetbelasting inzake het privégebruik van een auto van de zaak. Deze bezwaarschriften hebben geleid tot een viertal procedures. In ...

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

15 juni 2017

Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een belastingaanslag of een voor bezwaar vatbare beschikking. De vraag of de afwijzing van een verzoek om uitbreiding van een fiscale eenheid ...

Nettoloon in rekening-courant

Nettoloon in rekening-courant

15 juni 2017

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend of vorderbaar en inbaar is geworden. Het verrekenen van het nettoloon in een rekening-courantverhouding tussen een ...

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

15 juni 2017

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil ontslaan, moet het ontslag en de dringende reden onverwijld meedelen aan de betrokken werknemer. Als de werknemer het niet eens is met ...

Niet sluitende rittenregistraties

Niet sluitende rittenregistraties

8 juni 2017

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat de auto ook privé wordt gebruikt. Het voordeel van het privé mogen gebruiken van een auto van de zaak leidt tot een bijtelling bij het ...

OMZET NEDERLANDSE MKB GROEIT OPNIEUW, PERSONEELSKOSTEN DRUKKEN WINSTGROEI

OMZET NEDERLANDSE MKB GROEIT OPNIEUW, PERSONEELSKOSTEN DRUKKEN WINSTGROEI

6 juni 2017

In het Financieele Dagblad van vandaag aandacht voor het SRA-sectorrapport 'Branches in Zicht 2017'. Dit rapport brengt de harde cijfers van de Nederlandse mkb-ondernemer in kaart, in verschillende regio's. Per branche worden de ...

Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

6 juni 2017

De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftrek van extra uitgaven voor kleding en beddengoed wegens langdurige ziekte vaste gemaximeerde bedragen van € 300 of € 750, mits aan de ...

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

2 juni 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Voor de goede orde zij vermeld dat dit niet geldt voor kwaadwillenden. De mededeling van ...

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

31 mei 2017

Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij de bv op te bouwen afschaft. De wet introduceert een tijdelijke maatregel om een reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer fiscaal ...

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

31 mei 2017

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voor het volwassen minimumloon omlaag van 23 naar 22 jaar. Voor mensen jonger dan 23 jaar bedraagt het minimumloon een percentage van het ...

Verkapte winstuitdeling

Verkapte winstuitdeling

31 mei 2017

De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Verkapte winstuitdelingen worden tot de voordelen uit aanmerkelijke belang gerekend. Een verkapte ...

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

24 mei 2017

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé te worden gebruikt. Dat is een vorm van loon in natura. Met het privégebruik wordt rekening gehouden door op kalenderjaarbasis 22% van ...

Ontslag op staande voet vernietigd

Ontslag op staande voet vernietigd

24 mei 2017

Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. Verder moet een ontslag op staande voet onverwijld worden gegeven. Een medewerker van ...

Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

24 mei 2017

De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en woning te verwerven, zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Om aan aftrek toe te komen moet het gezamenlijke bedrag ...

Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting

Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting

18 mei 2017

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen worden gecombineerd geheven. De besteding van de ...

Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

18 mei 2017

De wet, die het hanteren van onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat, is op 26 april jl. in het Staatsblad geplaatst. De wet wil voorkomen dat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen van zelfstandige ondernemers en ...