Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan

Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan

26 april 2017

Het aanhouden van spaartegoeden in het buitenland is lange tijd niet ongebruikelijk geweest, zeker in de tijd dat rente in Nederland progressief werd belast. België, Luxemburg en Zwitserland waren populaire bestemmingen voor landgenoten die ...

Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting

Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting

26 april 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte erf- en schenkbelasting beantwoord. De aangifteformulieren erf- en schenkbelasting zijn pas vanaf april of mei 2017 beschikbaar, terwijl de nieuwe regels op 1 januari 2017 ...

Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering

Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering

26 april 2017

Ontvangen letselschade-uitkeringen vormen vermogen, dat belast is in box 3, voor zover het totale vermogen op 1 januari van het jaar het heffingvrije vermogen van € 25.000 overschrijdt. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en ...

Sectorindeling werknemersverzekeringen

Sectorindeling werknemersverzekeringen

20 april 2017

Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een sector van het bedrijfs- en beroepsleven ingedeeld. De regeling Wet financiering sociale verzekeringen bepaalt op welke wijze de ...

Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019

Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019

20 april 2017

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een prognose gegeven van de forfaitaire rendementen in box 3 voor de jaren 2018 en 2019. Het forfaitaire rendement voor het jaar 2018 wordt gebaseerd op de gegevens ...

Boete voor gebruik auto tijdens schorsing gematigd

Boete voor gebruik auto tijdens schorsing gematigd

20 april 2017

Het is mogelijk het kenteken van een auto of een motorfiets te schorsen. Gedurende de periode van schorsing hoeft geen motorrijtuigenbelasting (mrb) te worden betaald. Het voertuig mag tijdens schorsing niet op de openbare weg komen. ...

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

14 april 2017

De wet kent een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dat rechtsvermoeden is bedoeld om de werknemer houvast te bieden wanneer de omvang van de arbeid niet of niet duidelijk is afgesproken of wanneer de feitelijke omvang van de arbeid ...

Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer

Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer

13 april 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met de uitwerking van de coulancetermijn voor aanpassing van een pensioenvoorziening in eigen beheer gepubliceerd. Dga’s hebben tot en met 30 juni 2017 de tijd voor: het premievrij ...

Cao-voorziening bij ontslag

Cao-voorziening bij ontslag

13 april 2017

Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknemer een transitievergoeding betalen als het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt. Er hoeft geen transitievergoeding te worden ...

Vermogensetikettering woning ondernemer

Vermogensetikettering woning ondernemer

6 april 2017

De keuze om een vermogensbestanddeel toe te rekenen aan de onderneming of aan privé is in het algemeen afhankelijk van de wil van de ondernemer. De keuzevrijheid wordt begrensd door de redelijkheid. Zo vormt de woning van de ondernemer, ...

Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn

Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn

6 april 2017

In 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. De richtlijn verplicht de lidstaten tot de ...

Gebreken in administratie

Gebreken in administratie

6 april 2017

Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegevens van bestellingen verwijderd waren uit de administratie. Alleen de totaalbedragen per bestelling, de datum van de bestelling, het tijdstip ...

Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging

Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging

6 april 2017

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. Om de bijtelling te beperken kiezen werknemers soms voor een relatief kleine auto of voor een elektrische of hybride auto. Door het formaat of ...

Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

6 april 2017

De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee jaar of langer wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever. Dat geldt ook als de werknemer door ziekte of ...

Middelingsverzoek te laat ingediend

Middelingsverzoek te laat ingediend

30 maart 2017

De middelingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel dat optreedt bij sterk wisselende inkomens. Deze regeling houdt in dat de inkomens uit werk en woning (box 1) over drie aaneengesloten kalenderjaren worden ...

Bovenmatige kilometervergoeding

Bovenmatige kilometervergoeding

30 maart 2017

Een vergoeding voor reiskosten is vrijgesteld tot een bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer. Wordt meer vergoed dan dat bedrag, dan vormt het meerdere loon. Een werknemer ontving een vergoeding van € 0,31 per kilometer voor de ...

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

30 maart 2017

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel, dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt, aangenomen. De (volledige) gemeenschap van goederen is het huwelijksgoederenregime dat volgens de wet tot nu toe geldt wanneer ...

Ontheffing concurrentiebeding

Ontheffing concurrentiebeding

30 maart 2017

Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het beding schriftelijk zijn vastgelegd. Deze eis wordt gesteld omdat een dergelijk beding bezwarend is voor de werknemer. Wanneer op een later ...

Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken

Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken

30 maart 2017

Wie vanwege de huidige lage rentestand zijn hypotheek vervroegd aflost of wil omzetten, wordt geconfronteerd met de berekening van boeterente door de bank. De wijze van berekening van het bedrag aan boeterente is vaak onduidelijk. De bank ...

Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken

Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken

23 maart 2017

In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden verleend. In het Besluit proceskosten bestuursrecht is de regeling van de proceskostenvergoeding uitgewerkt. Daarin staat dat samenhangende zaken ...

Inhouding dividendbelasting

Inhouding dividendbelasting

23 maart 2017

De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is om een dividenduitkering vast te stellen. Het bestuur van de vennootschap moet zijn goedkeuring aan het besluit verlenen voordat tot uitkering mag ...